Warunki ogólne

KONTAKT: neon@loveledneon.pl, +420 226 226 060

1. Przepisy wstępne

1.1 Operator

1.1.1. Sklep internetowy pod adresem https://www.loveledneon.pl (zwany dalej "sklepem internetowym") oraz sklep stacjonarny (zwany dalej "sklepem stacjonarnym") pod adresem Bělohorská 2336/243, Praga 6, 169 00, Malý Břevnov, są prowadzone przez SAG GROUP s.r.o., z siedzibą przy Bělohorská 2336/243, Praha 6 - Břevnov 169 00, Česká Republika, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, nr ID: 09917586, (dalej zwana "Sprzedawcą" lub "Operatorem"), rachunek bankowy, nr konta: 55588331/5500

1.2. Kupujący

1.2.1. Kupującym jest każda osoba odwiedzająca sklep internetowy lub sklep stacjonarny, niezależnie od tego, czy działa jako konsument, czy jako przedsiębiorca (zwana dalej "kupującym").

1.2.2. Konsumentem jest osoba fizyczna, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy nie działa w ramach swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej (zwana dalej "konsumentem").

1.2.3. Za przedsiębiorcę uważa się również każdą osobę, która zawiera umowy w związku z własną działalnością gospodarczą, wytwórczą lub podobną albo w ramach samodzielnego wykonywania zawodu, lub osobę, która działa w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy (zwanego dalej "przedsiębiorcą").

1.3 Zasady i warunki

1.3.1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej "Warunkami") regulują wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego lub na podstawie umowy kupna zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w sklepie stacjonarnym (zwanej dalej "Umową kupna").

1.3.2 Regulamin stanowi integralną część Umowy Zakupu. O ile Umowa Kupna lub jej załączniki nie przewidują wyraźnie postanowienia odmiennego lub ważność niektórych postanowień niniejszych Warunków nie jest wyłączona lub w inny sposób zmodyfikowana przez Umowę Kupna lub inne wyraźne porozumienie pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, niniejsze Warunki mają w pozostałym zakresie zastosowanie do wzajemnych stosunków stron.

1.3.3. Stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, które nie zostały wyraźnie uregulowane w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, podlegają odpowiednim przepisom ustawy nr 89/2012 Dz. U., Kodeks cywilny. Stosunki prawne Sprzedawcy z Konsumentem reguluje również ustawa nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, w brzmieniu późniejszym.

2. Zawarcie umowy kupna, sposób transportu i płatności

2.1 Oferta towarów

Towary oferowane za pośrednictwem strony sklepu internetowego są ofertą towarów, która ma charakter wyłącznie informacyjny. Samo zaoferowanie towaru nie jest bez porównania bardziej uważane za propozycję dostawy towaru w rozumieniu § 1732 (2) Kodeksu cywilnego, a przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do oferowanego towaru.

 

2.2 Zamówienie

2.2.1 Kupujący może stworzyć zamówienie za pomocą formularza na stronie sklepu internetowego. Tworząc zamówienie za pomocą formularza, kupujący najpierw wybiera interesujący go towar. Po wybraniu żądanej ilości, sposobu transportu (patrz art. 2.4.1.) oraz sposobu płatności (patrz art. 2.5.1.), Kupujący potwierdza swoje zamówienie, składając tym samym wiążącą propozycję zawarcia umowy kupna pomiędzy Kupującym a Operatorem.

2.2.2 Wysyłając zamówienie, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zgadza się na niego w całości.

 

2.3 Zawarcie Umowy Sprzedaży

2.3.1 Operator zobowiązuje się do przyjęcia propozycji umowy kupna (zamówienia) złożonej przez Kupującego, chyba że propozycja ta jest sprzeczna z niniejszym Regulaminem i/lub Operator ma konkretne i obiektywne powody, aby sądzić, że Kupujący naruszy umowę kupna lub wielokrotnie nadużyje korzyści wynikających z przedłużonej opcji zwrotu. Operator potwierdzi otrzymanie propozycji poprzez wiadomość na adres e-mail Kupującego.

2.3.2. Stosunek umowny pomiędzy Operatorem a Kupującym nawiązuje się poprzez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które Operator przesyła Kupującemu na adres elektroniczny podany przez Kupującego w zamówieniu.

2.3.3 Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze zdalnych środków komunikacji w związku z zawarciem umowy kupna (np. koszty połączenia internetowego lub koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam Kupujący.

2.4 Metoda transportu

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

2.4.1. O ile nie uzgodniono inaczej w Umowie kupna, sposób dostawy towarów określa Sprzedawca. W przypadku uzgodnienia sposobu dostawy na życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko związane z takim sposobem dostawy, w tym wszelkie dodatkowe koszty związane z wybranym sposobem dostawy.

2.4.2. Operator zobowiązuje się do poinformowania kupującego o wysłaniu towaru na adres elektroniczny podany przez kupującego przy tworzeniu zamówienia.

2.4.3. Przez wysyłkę zamówionych towarów rozumie się ich wysyłkę na adres podany przez Kupującego przy tworzeniu zamówienia. Operator zastrzega sobie prawo do doliczenia do ceny zamówienia kosztów wysyłki towaru zgodnie z aktualnym cennikiem przewoźnika.

2.4.4. W przypadku wysyłki towarów za granicę, Operator zastrzega sobie prawo do doliczenia do standardowej ceny wysyłki dodatkowych kosztów wysyłki za granicę.

2.5 Metoda płatności

2.5.1. Operator oferuje następujące metody płatności do wyboru: płatność kartą kredytową przez Internet za pośrednictwem bramki płatniczej, przelew bankowy po zrealizowaniu zamówienia, karta kredytowa lub gotówka przy odbiorze osobistym w punkcie wysyłkowym Operatora. Nie narusza to prawa Operatora do żądania w uzasadnionych przypadkach od danego Kupującego zapłaty z góry i umożliwienia mu dokonania zapłaty wyłącznie w ten sposób.

2.5.2. Jeżeli Kupujący wybierze płatność kartą kredytową przez Internet, po zakończeniu zamówienia zostanie przekierowany na serwer płatniczy strony trzeciej w celu wypełnienia niezbędnych danych dotyczących płatności. Po weryfikacji ich ważności zamówienie zostanie potwierdzone, a cena zakupu zostanie pobrana z konta Kupującego.

2.5.3. Aby zamówienie zostało zrealizowane, płatność musi być dokonana pod zmiennym symbolem, jakim jest numer zamówienia, który Kupujący otrzyma po zrealizowaniu zamówienia. W przypadku zapłaty za towar przelewem bankowym, cenę zakupu uważa się za zapłaconą w dniu, w którym odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

2.5.4 Wszystkie zmiany, w tym zmiany cen w sklepie internetowym mogą ulec zmianie. Cena obowiązuje w momencie składania zamówienia.

2.5.5 Ceny oferowanych towarów i usług zawierają podatek VAT, chyba że w cenie wyraźnie zaznaczono, że nie zawiera ona podatku VAT.

2.5.6 Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży w organach podatkowych online; w przypadku awarii technicznej - najpóźniej w ciągu 48 godzin.

2.5.7.

2.6 Prawa i obowiązki wynikające z zawarcia umowy kupna-sprzedaży

2.6.1. Operator zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu zamówiony towar po uzgodnionej cenie, a Kupujący zobowiązany jest przyjąć towar i zapłacić cenę zakupu.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

2.6.2. W przypadku naruszenia przez Kupującego warunków Umowy Zakupu lub Regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Zakupu. W takim przypadku kupujący zobowiązany jest do pokrycia operatorowi wszelkich kosztów związanych z jego zamówieniem, w szczególności kosztów wysyłki towaru, jeśli kupujący go nie przyjmie. Konsument w Republice Czeskiej jest zobowiązany do zwrotu sprzedawcy szkody poniesionej w kosztach przesyłki, szacowanej na 120,- CZK. Konsument na Słowacji jest zobowiązany do zapłacenia sprzedawcy (SAG GROUP s.r.o.) szkody poniesionej w związku z wysyłką pocztową, wycenionej na 9,- €.

2.6.3. Kupujący jest zobowiązany do podania przy zamawianiu towarów prawidłowych i prawdziwych informacji. Informacje niezbędne do zawarcia umowy kupna podane przez Kupującego są uznawane przez Sprzedającego za prawidłowe.

2.6.4. Sprzedawca nie jest związany w stosunku do Kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu art. 1826 (1) (e) Kodeksu cywilnego.

2.6.5 Kupujący przejmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu art. 1765(2) Kodeksu cywilnego.

2.6.6 Wszelka korespondencja od Sprzedawcy może być dostarczana Kupującemu na adres elektroniczny podany na koncie użytkownika Kupującego lub wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

2.7 Bony podarunkowe i kody rabatowe

2.7.1 Podczas tworzenia zamówienia Kupujący może wprowadzić kody zawarte na zakupionych bonach podarunkowych oraz kody rabatowe udostępnione przez Operatora zgodnie z ich zasadami.

2.7.2 O ile Operator wyraźnie nie postanowi inaczej, bony upominkowe lub kody rabatowe:

nie może być wielokrotnie umarzany;

nie mogą być ze sobą łączone.

2.7.3. W przypadku odstąpienia od Umowy Zakupu z jakiegokolwiek powodu lub innego uzasadnionego zwrotu przez Kupującego do Sprzedawcy towarów zakupionych na podstawie kodu rabatowego lub bonu podarunkowego, Kupujący będzie uprawniony do zwrotu kwoty faktycznie zapłaconej przez Kupującego w gotówce za zakup towarów. W przypadku bonu podarunkowego Sprzedawca wystawia dalej nowy bon podarunkowy o odpowiedniej wartości. Sprzedawca może jednak zdecydować, czy i w jakiej wysokości wydać Kupującemu nowy kod rabatowy.

2.7.4 Jeżeli bon upominkowy lub kod rabatowy ma ograniczony okres ważności, Kupujący jest uprawniony do wykorzystania bonu upominkowego lub kodu rabatowego wyłącznie przed upływem jego ważności. Sprzedawca nie przekazuje pieniędzy ani żadnej innej formy rekompensaty za niewykorzystaną wartość bonu upominkowego lub kodu rabatowego.

2.7.5 Bonu upominkowego lub kodu rabatowego nie można wymienić na pieniądze. W przypadku odstąpienia przez kupującego towaru za kwotę niższą niż wartość bonu podarunkowego lub kodu rabatowego, kupującemu nie przysługuje zwrot wartości bonu podarunkowego lub kodu rabatowego ani prawo do nowego bonu podarunkowego lub kodu rabatowego za pozostałą wartość zrealizowanego pierwotnego bonu podarunkowego lub kodu rabatowego.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

2.7.6. W przypadku realizacji bonu podarunkowego lub kodu rabatowego z naruszeniem zasad Operatora dotyczących wykorzystania danych bonów podarunkowych i kodów rabatowych, Operator ma prawo do odrzucenia tak zrealizowanego bonu podarunkowego lub kodu rabatowego i odstąpienia od zawartej umowy kupna. W przypadku jakichkolwiek niejasności w interpretacji przepisów, obowiązuje interpretacja określona przez operatora.

3. Dostawa towarów

3.1 Okres dostawy

3.1.1 Z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej, Operator zobowiązuje się do wysłania towaru do Kupującego w najwcześniejszym możliwym terminie. W przypadku płatności kartą kredytową przez internet za pośrednictwem bramki płatniczej oraz przelewem bankowym po zrealizowaniu zamówienia, Operator wyśle towar dopiero po zaksięgowaniu płatności na swoim rachunku bankowym. Czas dostawy, jeśli jest określony dla towaru, ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest wiążący dla przedsiębiorcy.

3.1.2 Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane opóźnieniem w wysyłce lub dostawie towarów z jakiegokolwiek powodu.

3.2 Przewóz, dostawa i odbiór towarów

3.2.1 Kupujący nabywa tytuł prawny do zakupionego towaru z chwilą jego otrzymania. Kupujący ponosi również ryzyko uszkodzenia towaru w momencie jego odbioru.

3.2.2 Sprzedawca na żądanie prześle Kupującemu dokument podatkowy w formie elektronicznej.

3.2.3. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić o tym przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, wskazującego na ingerencję w przesyłkę, zaleca się Kupującemu nie przyjmowanie przesyłki od przewoźnika i wypełnienie protokołu uszkodzenia przesyłki. Podpisując dowód dostawy, kupujący potwierdza, że opakowanie przesyłki zawierającej towar było nienaruszone.

3.2.4. Kupujący jest zobowiązany do dochodzenia roszczeń z tytułu uszkodzeń mechanicznych towaru, towarów niezgodnych z umową itp. które nie były widoczne przy odbiorze przesyłki od przewoźnika, niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w czasie jego transportu, chyba że Kupujący niezwłocznie zgłosi roszczenia z tego tytułu zgodnie z pkt 3.2.3. i 3.2.4. niniejszego Regulaminu.

3.2.5 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostarczenia.

3.2.6 Jeżeli Kupujący nie odbierze zamówionego wcześniej przez siebie towaru, Operator nie jest zobowiązany do wysłania mu nowo zamówionego przez niego towaru.

3.2.7. Jeżeli Kupujący zamówi (poprzez jedno lub więcej zamówień) łącznie więcej niż 4 pozycje w ciągu jednego dnia kalendarzowego, Operator zastrzega sobie prawo do zastosowania kosztów związanych z transportem takich towarów w wysokości nieprzekraczającej 74 CZK i/lub do wymagania zapłaty za towar z góry jako jedynej opcji płatności. Operator zastrzega sobie również taką możliwość w przypadku powtarzających się nieuzasadnionych zwrotów pozornie używanych towarów przez tego samego kupującego.

4. Odstąpienie od umowy kupna przez kupującego

4.1 Wszystkie towary na loveledneon.cz są wykonane na miarę i nie mogą być zwrócone (zgodnie z przepisami § 1837 Kodeksu cywilnego).
Dotyczy to również towarów w dziale E-SHOP, które są wykonywane na podstawie Twojego zamówienia, z miłością i troską bezpośrednio dla Ciebie.
Czytaj więcej tutaj.

4.2 Odstąpienie od umowy kupna przez operatora

4.2.1 Operator dba o dobrą znajomość rynku sprzedawanych towarów i wystarczającą podaż, jednak wyjątkowo mogą wystąpić sytuacje, w których nie będzie w stanie dostarczyć zamówionych towarów na warunkach uzgodnionych w umowie kupna. Operator zastrzega sobie zatem prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w takich przypadkach, a Nabywca niniejszym wyraża zgodę na taką procedurę w takich wyjątkowych przypadkach.

4.2.2 Operatorowi przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy Zakupu, jeżeli nastąpiły istotne zmiany cen dostawcy zamawianego towaru, jeżeli nastąpiły istotne zmiany cen transportu towaru lub jeżeli Operator stwierdzi, że towar został omyłkowo zaoferowany po niewłaściwej cenie, a Kupujący nie zaakceptował stosownej zmiany Umowy Zakupu, tj. wzrostu ceny towaru lub wzrostu kosztów transportu, a Kupujący niniejszym wyraża zgodę na taki tryb postępowania w takich przypadkach.

4.2.3 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy kupna zawartej z Kupującym lub do niezawierania Umowy z takim Kupującym w ogóle, jeżeli Kupujący naruszył w sposób istotny jakiekolwiek swoje zobowiązania w jakimkolwiek ze swoich poprzednich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Za zachowanie w rozumieniu art. 2002 § 2 k.c. dla celów odstąpienia od umowy uważa się naruszenie poprzedniego stosunku umownego w sposób istotny.

4.2.4 W przypadku odstąpienia przez Operatora od Umowy sprzedaży, Operator niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego na adres elektroniczny podany przez Kupującego przy tworzeniu zamówienia. Ponadto przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kupującemu pełnej ceny zakupu towaru, jeśli została ona już zapłacona, ewentualnie pomniejszona zgodnie z niniejszymi warunkami.

5. Prawa z tytułu wadliwego wykonania

5.1 Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie prawa do wadliwego wykonania umowy regulują obowiązujące powszechnie przepisy (w szczególności § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego) oraz ustawa o ochronie konsumentów.

5.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że towar jest wolny od wad w momencie odbioru. W szczególności Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, że w chwili przyjęcia przez Kupującego dostawy towaru: towary mają właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia mają właściwości opisane przez sprzedawcę lub producenta lub takie, których kupujący może ogólnie oczekiwać ze względu na charakter towarów i na podstawie reklamy przez nich prowadzonej, towary są przydatne, do użytku, do którego sprzedawca podaje lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane, towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone przez odniesienie do uzgodnionej próbki lub wzoru, towary mają odpowiednią ilość, miarę lub wagę oraz towary odpowiadają wymaganiom prawa.

5.3 Konsument jest uprawniony do skorzystania z prawa do reklamacji wad występujących w towarach konsumpcyjnych w terminie ustawowym, tj. 24 miesięcy od daty otrzymania towaru. Jeżeli na sprzedawanym towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji dołączonej do towaru lub zgodnie z innymi przepisami prawa wskazany jest okres, przez który towar może być używany, stosuje się ustawowe przepisy dotyczące gwarancji jakości.

5.4 Kupujący może wykonywać uprawnienia wynikające z wadliwego wykonania umowy na adres siedziby Sprzedawcy (miejsce wysyłki). Za moment złożenia reklamacji uważa się moment, w którym Sprzedawca otrzyma od Kupującego reklamowany towar.

5.5 Korzystając z prawa do wadliwego wykonania umowy, Kupujący jest zobowiązany udowodnić zawarcie umowy kupna-sprzedaży. W tym celu Operator zaleca w szczególności przedstawienie dowodu zakupu.

5.6 Kupujący jest zobowiązany do zarzucenia Sprzedawcy wady, tj. do przedstawienia opisu wady towaru, za którą się domaga.

5.7 Prawo do wadliwego świadczenia nie przysługuje Kupującemu, jeżeli przed odbiorem towaru wiedział, że towar ma wadę, albo jeżeli Kupujący sam spowodował wadę lub jeżeli została ona spowodowana przez osobę trzecią inną niż Sprzedawca i bez jego winy.

5.8 Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik rozstrzyga reklamację konsumenta niezwłocznie, w złożonych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych. Do tego terminu nie wlicza się czasu uzasadnionego w zależności od rodzaju towarów lub usług, które są wymagane do profesjonalnej oceny wady. Reklamacja konsumenta, w tym usunięcie wady, zostanie załatwiona przez sprzedawcę bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że sprzedawca i konsument ustalą dłuższy termin. Preferowanym sposobem załatwienia reklamacji jest zwrot ceny zakupu.

5.9. Je-eli Operator nie odrzuci reklamacji, wyda Kupującemu potwierdzenie otrzymania reklamacji, które będzie zawierać m.in. dane identyfikacyjne Operatora i Kupującego, co Kupujący uznaje za treść reklamacji, jaki sposób rozpatrzenia reklamacji preferuje Kupujący, datę i miejsce otrzymania reklamacji oraz podpis pracownika Operatora.

5.10. Konsumentowi przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem prawa z tytułu wadliwego świadczenia.

5.11. Operator jest zobowiązany poinformować kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji i sposobie jej rozstrzygnięcia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez kupującego przy składaniu reklamacji lub poprzez podanie innych danych kontaktowych, które umożliwią powiadomienie kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji. W zawiadomieniu tym przedsiębiorca określa termin odbioru reklamowanego towaru.

5.12. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze reklamowanego towaru w terminie wyznaczonym przez Operatora, Operator będzie miał prawo naliczyć uzasadnioną opłatę za przechowanie lub sprzedać towar na własny rachunek Kupującemu. Przedsiębiorca musi powiadomić kupującego o tej procedurze z wyprzedzeniem i wyznaczyć mu rozsądny dodatkowy termin na odbiór towarów.

5.13 Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, obrażenia lub uszkodzenia mienia, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, spowodowane jakimikolwiek wadami dostarczonych towarów, chyba że takie straty, obrażenia lub uszkodzenia mienia są spowodowane zaniedbaniem, zaniechaniem lub celowym działaniem operatora.

6. Ochrona danych osobowych

6.1 Postępowanie z danymi osobowymi kupujących podlega przepisom ustawy nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych i o zmianach niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami, oraz innym odpowiednim przepisom. Nasz numer rejestracyjny w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych to 00073849.

6.2 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przez które rozumie się imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej (przedsiębiorcy, płatnicy VAT), adres elektroniczny, płeć, numer rachunku bankowego oraz numer telefonu, a także wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży, obsługi programu lojalnościowego oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest udzielana dobrowolnie i może być w każdej chwili bezpłatnie odwołana za pomocą linku umieszczonego na końcu informacji handlowej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna.

6.3 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na koncie użytkownika lub podczas składania zamówienia) w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz że jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki o wszelkich zmianach swoich danych osobowych.

6.4 Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Kupującego osobie trzeciej jako podmiotowi przetwarzającemu.

6.5 Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

6.6 W przypadku, gdy Kupujący uważa, że Sprzedawca lub Przetwarzający dokonuje przetwarzania jego danych osobowych w sposób sprzeczny z ochroną życia prywatnego i osobistego Kupującego lub sprzeczny z prawem, w szczególności gdy dane osobowe są nieprawidłowe ze względu na cel ich przetwarzania, może:

zażądać wyjaśnień od sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego dane,

zobowiązać sprzedawcę lub przetwórcę do naprawienia sytuacji.

6.7 Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedający jest zobowiązany do udzielenia mu tych informacji. Sprzedawca jest uprawniony do pobierania uzasadnionej opłaty za udzielenie informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim, nie przekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

6.8 Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedawcy na adres elektroniczny Kupującego, a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych na adres elektroniczny Kupującego.

6.9 Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim komputerze. Kupujący może ręcznie usunąć, zablokować lub całkowicie wyłączyć poszczególne pliki cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Poszczególne pliki cookie mogą być również blokowane lub dozwolone tylko dla określonych stron.

7. Przepisy końcowe

7.1 Językiem komunikacji pomiędzy operatorem a kupującym oraz językiem umowy kupna jest język czeski.

7.2 W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest z jakiegokolwiek powodu nieważne lub nieskuteczne, fakt ten nie powoduje nieważności lub nieskuteczności pozostałych części Regulaminu lub Umowy sprzedaży.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego.

7.3 Operator mo-e zmienić lub uzupełnić brzmienie Regulaminu. Zmienione warunki obowiązują od dnia ich publikacji. Zmiana nie wpływa na prawa i obowiązki Operatora i Kupującego powstałe przed dniem wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

7.4 Jeżeli stosunek ustanowiony Umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas Strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu, z wyłączeniem wszelkich norm kolizyjnych. Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów.

7.5 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę handlu przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ handlowy. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej nadzoruje między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów w brzmieniu późniejszym.

7.6 Strony ustalają, że do rozpatrywania wszelkich sporów pomiędzy Operatorem a Zamawiającym właściwe będą sądy Republiki Czeskiej. Wszelkie spory pomiędzy Operatorem a Konsumentem mogą być również rozstrzygane poza sądem. W takim przypadku konsument może skontaktować się z pozasądowym organem rozstrzygania sporów, takim jak czeska Inspekcja Handlowa, lub rozwiązać spór online za pośrednictwem specjalnej platformy ODR. Przed przystąpieniem do pozasądowego rozwiązywania sporów Operator zaleca Kupującemu skorzystanie w pierwszej kolejności z adresu elektronicznego neon@loveledneon.cz w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji.

 

W Pradze w dniu 18.11.2022 r.

SAG GROUP s.r.o.

Masz pytanie? Zostaw nam kontakt, a my skontaktujemy się z Tobą

Chcę tylko wiadomość e-mailem